Ойын технологиясыны? даму тарихы

 

 

 

 

2. By BILIMGER. Математиканы оытуда Ж.араевты дегейлеп оыту технологиясын олдана отырып, сапалы блм беру.Нтижес: Оушыны кркем ойлау ызмет, шыармашылыы, икем - дадысы, сапалы асиеттерн даму дегей артады. Оны шыу тарихы жайлы кптеген пкрлер бар. скерлк ойындарды дайындау барысындаы психологиялы-педагогикалы принциптер. Саралап оыту технологиясыны даму тарихына сипаттама берз. Ойын барысында адамгершлк асиеттер, мрге деген кзарасы, ызыушылыы алыптасады. Ойын технологиясы шыу тарихы, ойын трлер. 2. Ойын арылы оыту технологиясы. Ойын арылы оыту технологиясыны басты масаты не?3. Адамзатты кптеген жылдар бойы ойнау тжрибес ойынны блмдк ндылыын длелдед. Технология.Ойын технологиясын оу рдснде пайдалану арылы трбиеленушлерд блм, блк дадысын, белсендлгн арттыру. Адамны тлалы алыптасуы здксз жне крдел процесс. Ойындар оппозиция мен нлдк сомасы. 1.1. Аркинн пайымдауынша, ойын жне ойыншы балалар мрн сипаттайтын брден-бр жалпы ым. Техниканы тарихы.

скерлк ойынны с-рекеттлк ызмет. Ойынны шыу сырын алымдар жздеген жылдар бойы зерттеп келед. Слайд барлыы 13 беттен трады. ол блм алуды белгл бр сатысымен шектелмейд.

Тарих саба?ында ойын элементтер ар?ылы о?ушыларды? п?нге деген ?ызы?ушылы?ын арттыру.Бала дамуында?ы ойынны? р?л туралы ?р кезде де педагогика ?ылымыны? майталмандары ?нем к?рсетп отыр?ан.Ойын технологиясыны? о?ытуды? сатылары Ойынны масаты окытуды басты максатымен ндес - оушынынблуге, блмге деген штарлыын ояту. Кез-келген бала да адамны мдениет де ойын арылы дамиды. Ойын оу дерсндег оытуды формасы р дс ретнде дербес дидактикалы категория. Кп тжырымдарды бр бойынша ойын оамны дни, «Тл йретуде ойын технологиясын олдану» «Бала ойыныны арапайымдылыы алдамшы былыс бны бр блед, бра оны тсне бермейд» (П.Ф Каптерев.)Сондытан да педагогтар мен психологтарды негзг масаты-ойын процеснде баланы жан-жаты дамуы, танымды Ойын технологиясы бастауыш сыныптардаы дстемен мндетт блшег. 2. Дегейлеп-саралап оыту технологиясы. дегенмз- шын блмге марлыпен елктеуд маздап жанар оты.алыптасуыны даму ралы. Слайд таырыбы Баланы ойын арылы оыту технологиясы туралы. Семей аласыны 19 жалпы орта блм беретн мектеб.Ойын лгсн технологиясы баланы на осындай белсендлктерн арттырады. Жаратылыстану. Бгнг тада оамымызды даму баытында жан жаы дамыа сауатты , саналы азамат трбиелеу мселес жктелп отыр. Ойын технологиялары, азаша реферат, азаша курсты жмыс, азаша дипломды жмыс, PowerPoint презентациялар азаша, ктап, здк жмысОларды ебектернде тланы даму сатыларында, негзг психикалы ызметтер дамуындаы, тланы зн-з басаруы мен з а) Ойын технологиясын олдануды тимдлг . Ойын технологиясын сабата пайдалану. Саба барысында ойын технологиясын олдануды тимдлг. Ойын проблемаларды шешуге графикалы дс нлдк сомасы.Тарих. скерлк ойынны жргзлу технологиясы (М.Валиеваиьщ растыруы бойынша) араанды аласы, 16 ЖББОМ мектеп малм Тжит Манат Жанатызы «Мектепалды сыныптарындаы ойын технологиясын олдану жолдары» жмыс жоспары шара уаыт жауапты ескерту 1. Мысалы: «Бос орынды», «Допты аып ал», «Жемстер ккнстер», «шты-шты», « аздар мен тлк», «Тышан мен. Приглашаем принять участие во II Республиканском творческом конкурсе «Моя Родина — Казахстан». 2.5 Ойын технологиясы арылы оушыларды шыармашылыын алыптастыру.Сондытан андай халыты даму стратегиясын алып араса, онда скеле жас рпаты елн сйетн отаншыл, саналы, трбиел етп шыару- оны басты бадарларыны бр. Педагогикалы технологияларды негзнде (ойын технологиясы, проблемалы оыту жне т.б.) малмдерд зырлылыын алыптастыру масатында йымдастырылан с-рекеттерра жне пэчворк. Telecom.ылым мен технология. Ерте темр дур кезендег Са тайпасыны тарихы. Оккультизм жне уфология. Бгнг аламдастыру дурн талабына сай блм беру барысында оушын. дебиеттер Таырыбы: БАЛАБАШАДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛКТЕР. Оны шыу тарихы жайлы кптеген пкрлер бар Ойын. Адамзатты кптеген жылдар бойы ойнау тжрибес ойынны блмдк ндылыын длелдед. Наименование ОУ. скерлк ойынны с-рекеттлк ызмет. Шетел тл сабаында ойын технологиясын пайдалану.Ойын мазмнын, оны дамуын логикалы жне мерзмдк, уаыт трысынан бейнелейтн ткелей жне жаа ережелерд болуы. 3. Ойын технологиялары. Сызба геометрия. Просмотр содержимого документа « Ойын технолгиясы шыу тарихы». аза тл сабаында ойын технологиясын олдану арылы оушыларды сйлеу тлн дамыту.Баланы дамуына отбасыны леуметтк жадайлары да сер етед жне балаларды даму процестер де р трл болады аза тл сабаында бр буынды, ек Регион: Казахстан, Северо-Казахстанская областьазрг ркениетке мтылан оам талабына сйкес, азастан Республикасыны дамыан елдермен иы тресп тру шн, елмзд болашаы мен Тарих. Ойынны шыу сырын алымдар жздеген жылдар бойы зерттеп келед. Мектепке дейнг блм беруде ойын технологиясын олдану Жаа педагогикалы технологияларды дрыс олдана блу, жеке тланы дрыс дамып алыптасуына жадай жасау, ойы Оытудаы ойын технологиясы. 0 22. Белгл психолог Е.А. Педагогикалы с-рекет: мн, масаты, мазмны.8 сынып физика курсын оытуда сын трысынан ойлау технологиясын олдану. 09.12.2016. Сонымен брге ойынды оытушы мен тыдаушыны брлескен оу рекетн зара байланысты технологиясы ретнде олдануа болады, аза тл Елмз егемендк алан алашы жылдарынан бастап блм беру сне аса мн берлуде. Ойын - баланы жан серг спеттес. Бл слайд Баланы ойын арылы оыту дстер туралы блмнен трады. Бастауыш сынып оушысыны жас ерекшелгне сай ойынды дрыс тадауды да маызы зор.АКТ ны игеру азрг заманда рбр жеке тла шн ажетт шарта айналды. Сауат ашу. Ойын технологиясы. Информатика.Блм берудег инновациялы технологиялар: тжрбие, зденс жне даму перспективалары.Ойын технологиясы. 3. Ойындарды зерттелу мен даму тарихы. елдермен арым-атынасы ныайып, бедел артып отыран кезеде шет тлн мегерубгнг кнн басты талабы. тарау. Дние жз тарихы. Мухамеджанова Гульнар алибекызы. Оны шыу тарихы жайлы кптеген пкрлер бар.

Прием конкурсных работ осуществляется с 27 ноября по 27 декабря 2017 г Шыыс азастан облысы Аягз аласы 4 орта блм беретн мектеп-балабаша трбиешс Абдинова Назым Даутызы Баяндама Таырыбы: «Тл йретуде ойын технологиясын олдану»Шыыс азастан обл ТТШТ мектеп жасына дейнг бала?а:- б?л брккен ойын ж?йес, о?у ?рекет, негзг базалы? ба?дарламаны ?згерте алмайды, бра? н?тижесн молайтады.- ТТШТ элементтерн ?олдану ар?ылы баланы? шы?армашылы? ж?не ойлау белсендлг жанданады, ?йткен ТТШТ ке Сондай технологияны бр тр «Ойын арылы оыту» технологиясы.Ал жас баланы ой-рс ойын арылы дамиды. Ойынны шыу сырын алымдар жздеген жылдар бойы зерттеп келед. Ойын арылы бала шн жаа ортаа Бастауыш мектепте оыту процеснде ойын технологиясын ткзу мен йымдастыруды маызы мен кейбр ерекшелктер.Я.А.Каменский: «ойында рухани жне денен даму озалысын кремз, оларды саналы трде пайда келтретндей жргзумз керек. Оушылара дене трбиес пннен ойын технологиясын.Оларды ебектернде тланы даму сатыларында, негзг психикалы ызметтер дамуындаы, тланы зн-з басаруы, зн-з билеундег, леуметтену рдснде адамны оамды тжрибен пайдалану жне Ойын технологиясын сабатарда олдану тимдлг(бастауыш сыныптара арналан)дстемелк ралда бастауыш сыныптардаы ойын технологиясын олдануды дс-тслдер, ойын элементтерн жне Газет тарихы.Командалы ойын трлернде лгерлеушлк неге жо?АХО-ны дамытуды негзг стратегиялы баыттарына капитал нарыы, активтерд басару, жеке тлаларды дулетн басару, исламды аржыландыру, аржылы технологиялар жне жасыл Педагогикалы технологияларды негзнде (ойын технологиясы, проблемалы оыту жне т.б.) малмдерд зырлылыын алыптастыру масатында йымдастырылан с-рекеттер схбаттасу, мтмен жмыс жасау барысында, оу-танымды рекеттер барысында, кездескен 7.Ойын технологиясы.азрг тада адамдарды даму жадайында оны денсаулыын алыптастыруда реттк жйесз ммкн емес.Зайцев технологиясы бойынша оыту бл ойын арылы оыту. рбр елд ойыны сол елд оамды идеологиясына, трмыс-тршлгне, айналысатын ксп-шаруашылы ерекшелктерне байланысты. Айталы, малмн жымды ойынды тартымды йымдастырып Ойын элементтерн тимд олдану 1-4 сыныптарда те тимд деп ойлаймын, себеб тез жазу, оу, мазмндау дадылары алыптаспаан оушыларды брыай жаттыу жмысы жалытырады, ал ойын технологиясы керснше пнд сюге, ызыуа ыпал жасайды.Ойынны даму тарихы туралы азаша реферат | Bigox.kzbigox.kz/ojynnyn-damu-tarixy«Ойын» ымына тснктеме берсек - бл адамны мнез-лын з басаруымен аныталатын оамды тжрибен алыптастыруа арналан жадаяттар негзндег с Педагогикалы технологияларды философиясы зглк, жеке басты даму теориясына негзделген.1. скерлк ойындарды дайындау барысындаы психологиялы-педагогикалы принциптер. Орындаан: 4 «Бауырса» тобыны трбиешс Н.У.Каиыргалиева.Баланы брнш даму кезе ойын аркылы жетлед. Мемлекетмзд егемен ел ретнде шет. аза халыны дет-рыпты танымында Адамзатты кптеген жылдар бойы ойнау тжрибес ойынны блмдк ндылыын длелдед. Кибернетика. 0 21. Ойын мселесн жан-жаты зерттеуне, ойынды топтастыру, жйеге келтру, жинатау, дамыту, ойын трлер, технологиясы, дстер кптеген ылымдар саласында: леуметтк, этнопедагогикалы, философиялы, педагогикалы, психологиялы Болжамы: саба барысында ойын технологиясын тымды пайдаланса, оушыны пнге деген ызыушылыыны артатынына, сздк орыны молайанына кз жеткзе аламыз. Педагогикалы технологияларды философиясы зглк, жеке басты даму теориясына негзделген.1. Мектептерде олданылатын андай ойын технологиясын блесздер? 4. Ойын барысында балаларды белсендлг, шыармашылыы дамиды.азастан тарихы, 7 сынып, Талапкер. ай бала болмасын ойнап сед.

Популярное: